04:25 / 24-ივნისი-2024 / თბილისი, საქართველო

საპროკურორო საბჭო

დამოუკიდებელი კოლეგიური ორგანო საპროკურორო საბჭო შექმნილია პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, მისი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულების ხელშესაწყობად. საპროკურორო საბჭო მთავარი პროკურორის შერჩევასა და გათავისუფლებაში იღებს მონაწილეობას.

საპროკურორო საბჭო 15 წევრისაგან შედგება. საბჭოს წევრთა უმრავლესობას პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები წარმოადგენენ. საბჭოში, ასევე, შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების/აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საპროკურორო საბჭოს იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს.

საპროკურორო საბჭოს წევრი არ შეიძლება იყოს მთავარი პროკურორი, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, მთავარი პროკურორის მოადგილე, მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი, ქ. თბილისის პროკურორი ან საოლქო პროკურორი.

საპროკურორო საბჭოს ძირითადი უფლებამოსილებებია: მთავარი პროკურორის კანდიდატურის დამტკიცება; საგანგებო (ad hoc) პროკურორის დანიშვნა; საგანგებო (ad hoc) პროკურორის დასკვნის დამტკიცება, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მთავარმა პროკურორმა დანაშაული ჩაიდინა, და საქართველოს პარლამენტისათვის მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან ვადამდე გათავისუფლების შესახებ წარდგინებით მიმართვა; მთავარი პროკურორისა და მისი მოადგილეების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელება; პროკურატურის ორგანოთა საქმიანობის შესახებ მთავარი პროკურორის/მთავარი პროკურორის მოადგილის ანგარიშის მოსმენა; მთავარი პროკურორისათვის რეკომენდაციების წარდგენა სისხლის სამართლის პოლიტიკის შესახებ, აგრეთვე, პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ისეთ სამართლებრივ საკითხებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია სამართლის განვითარებისა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის, და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

შოთა ტყეშელაშვილი

 

დაბადების თარიღი

1984 წლის 16 მაისი

 

განათლება

2001-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი                           

ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი

სამართალმცოდნეობის სპეციალობა

 

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლის მაისიდან  დღემდე თბილისის პროკურატურა

თბილისის პროკურორის მოადგილე

22.02.2018-18.05.2020  დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა

საოლქო პროკურორი

19.02.2016-22.02.2018  შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა

საოლქო პროკურორი

25.11.2013-19.02.2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა

რესპუბლიკის პროკურორი   

13.07.2013-25.11.2013  საქართველოს მთავარი პროკურატურა                                                           

საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე     

18.03.2013-13.07.2013  საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი      

02.02.2012-18.03.2013    რუსთავის რაიონული პროკურატურა

რაიონული პროკურორი         

11.12.2011-02.02.2012   საქართველოს მთავარი პროკურატურა              

ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

18.11.2011-11.12.2011     საქართველოს მთავარი პროკურატურა

შინაგან  საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების

სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში,

თავდაცვისა და სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში

გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული

დახმარების საკითხთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო

ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორი        

21.10.2011-18.11.2011     საქართველოს მთავარი პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში,

საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში,თავდაცვისა და

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების

საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის

დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი

უსაფრთხოების სამსახურებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის

სამმართველოს პროკურორი   

06.09.2011-21.10.2011     საქართველოს მთავარი პროკურატურა                   

ანტიკორუფციული დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი      

20.09.2010-06.09.2011 ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა

პროკურორი     

04.12.2008-20.09.2010   მცხეთის რაიონული პროკურატურა                       

პროკურორი        

01.02.2007-01.02.2008 ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            

ოჯახური მდგომარეობა

დასაოჯახებელი

 

 

ალექსანდრე მუყასაშვილი

 

დაბადების თარიღი

1988 წლის 24 აგვისტო

 

განათლება

2009-2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სისხლის სამართლის მიმართულების მაგისტრატურა

 

2005-2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

 

სამუშაო გამოცდილებ

2020 წლის მარტიდან დღემდე საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე

 

11.2015 – 03.2020 - საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს უფროსი

 

04.2013 – 11.2015 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი

 

03.2013 – 04.2013 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

 

01.2011 – 03.2013 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

 

12.2009 – 12.2010 - შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა

გორის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორი

 

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი

 

ეკატერინე ხარებავა

 

დაბადების თარიღი

1985 წლის 25 აგვისტო

განათლება

2002-2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის 9 თებერვლიდან დღემდე საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს პროკურორი

2019 წლიდან დღემდე სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

სამართლის ფაკულტეტის მიწვეული ლექტორი

17.03.2014 – 09.02.2018 ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

16.08.2010 – 17.03.2014  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის პრობაციის ბიურო

 

პრობაციის ოფიცერი

2007 – 2008  დიდუბე-ჩუღურეთის  რაიონული  პროკურატურა

სტაჟიორ - პროკურორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი

 

დაბადების თარიღი:   

1967 წლის 13 თებერვალი                                                                        

განათლება: 

თბილისის ეკოლოგიური-ეკონომიკური ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2012 წლიდან დღემდე -  ფიზიკური პირი, ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალობით
 • 2006 წ. - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
 • 1998-2012 წ. -  საადვოკატო ფირმა − „ეკა და კომპანია“,  ადვოკატი

დაბადების თარიღი:

1974 წლის 7 ივნისი

 

განათლება:

1992-1996 -  ბაქრაძის სახელობის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი.  სამართალმცოდნეობა. იურისტ -ეკონომისტი. (მაგისტრთან გათანაბრებული)

 

სამუშაო გამოცდილება:

2020 - დღემდე  -  საპროკურორო საბჭოს წევრი.

2019 -  დღემდე - მცხეთის რაიონული სასამართლოს მედიატორი.

2019 - დღემდე - სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი.

2019 - დღემდე -  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აკრედიტირებული ტრენერი.

2018 - დღემდე  -   სსიპ -  იურიდიული დახმარების სამსახური  - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.  

2016 - დღემდე -  შპს „ტელეიმედი“-ს თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში საჩივრების განმხილველი სააპელაციო კომისიის წევრი.     

2014 -  დღემდე - შპს „თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო“-ს იურისტი. 

2013-2018  -    საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი.

2013  - დღემდე  შპს „ბირკაია და კვანტალიანი“-ს იურისტი.

2011- 2013  წლებში  - შპს „ამტელ მედიქალ ფროფერთი“-ს იურიდიული  განყოფილების უფროსი

2009 - დღემდე -   შპს „სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი“-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი.

2008-2011 წლებში  - შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური საავადმყოფო“-ს იურიდიული დეპატრამენტის უფროსი.

2006 – 2008 წლებში  - სს „თბილაბრეშუმ ცისარტყელა“-ს იურისტი.

2004-2007 წლებში  - სს „ხიდმშენი“-ს იურისტი.

2004-2006- წლებში -  შპს „ბის სერვისი“  - იურისტ-ეკონომისტი,  შპს „აუდიტ-ცენტრი“ - იურისტი.

2006 - დღემდე -    ს.ს.ი.პ  „საქართველოს   ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი. (სამოქალაქო სპეციალიზაცია)

1998 - დღემდე -  კერძო  საადვოკატო საქმიანობა

დაბადების თარიღი

1982 წლის 20 სექტემბერი

განათლება

2000–2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება

2019 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითი ცენტრი“ (LSDRC)

დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი

2019 წლიდან იურიდიული კომპანია BMB Legal LLC

პარტნიორი, დირექტორი

2017-2018 იურიდიული კომპანია LEGAL CONSULTING GEORGIA LTD

ბიზნეს იურისტი

2012 წლიდან საადვოკატო საქმიანობა საერთო სპეციალიზაციით

2011 წლიდან: PSP ჯგუფი

იურისტი

2010 - 2012 არასამთავრობო ორგანიზაცია „მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია“ (APLR)

ტრეინინგ-ცენტრის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელქტრონული სარეგისტრაციო სისტემის (NAPRWEB) მომხმარებელთა ტრენერი

2010 – 2011 ქ. თბილისის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“

იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2009 - 2010 არასამთავრობო ორგანიზაცია „მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია“ (APLR)

იურიდიული და სამართლებრივი პოლიტიკის განყოფილების იურისტ-კონსულტანტი

2008 - 2009 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

2008 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

იურიდიულ სამსახურის სტაჟიორი

2007 - 2008 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა

სტაჟიორი

2007 - 2008 საადვოკატო საქმიანობა, საერთო სპეციალიზაციით

10.10.06 - 13.02.07 საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი სტაჟიორ-გამომძიებელი

13.02.06 - 10.10.06 ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა სტაჟიორ-პროკურორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი

დაიბადა 1983 წლის 6 აგვისტოს ოზურგეთში.

2006 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

2007-2008 წლებში იყო  ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული  პროკურატურის  სტაჟიორი;

2009-2010 წლებში მუშაობდა ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორად;

2010-2014 წლებში იყო ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურის პროკურორი;           

2014 წლიდან დღემდე არის ქ. თბილისის პროკურატურის შინაგან საქმეთა     სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო   ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი.

დაიბადა 1981 წლის 16 სექტემბერს თბილისში.

2004 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

2003-2004 წლებში იყო შპს „იურისტი 99“-ის ადვოკატი; 

2005-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს იურიდიული კავშირის − „მძლეთამძლის“ ადვოკატად;

2006-2007 წელს იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების                                      დეპარტამენტის ქ. რუსთავის № 6 საპყრობილის        სოციალური განყოფილების  სოციალური მუშაკი;                                                                                                                         

2007 წელს სტაჟირება გაიარა რუსთავის რაიონულ პროკურატურაში, შემდეგ კი −  საქართველოს გენერალური პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტსა და ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტში;

2007-2008 წლებში იყო   საქართველოს გენერალური პროკურატურის ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის  დეპარტამენტის სტაჟიორი;                                                                                                           

2008-2009 წლებში მუშაობდა ქ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებლის თანამდებობაზე;

2009-2011 წლებში იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორი;                          

2011-2013 წლებში მუშაობდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორად;                                                                    

2013 წელს იყო  საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში          გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს პროკურორი; შემდეგ − მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის სამმართველოს  პროკურორი;                

2013-2014 წლებში მუშაობდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის თავდაცვისა და სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსად;

2014-2015 წლებში იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის თავდაცვის და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი;

2015 წლიდან დღემდე არის რუსთავის რაიონული პროკურორი.

დაიბადა 1972 წლის 23 ივლისს ხულოში.

1997 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;                                                                     

1994-2004 წლებში იყო ქ. ბათუმის შინაგან საქმეთა სამმართველოს საპატრულო საგუშაგო სამსახურის პოლიციელი;

2004-2005 წლებში მუშაობდა იურიდიული კომპანია „ამირან ნაკაშიძე და პარტნიორების“ ადვოკატად;

2005 წელს იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს გამომძიებელი, შემდეგ კი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის უფროსი პროკურორი;

2014 წლიდან დღემდე არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორის მოადგილე.

დაიბადა 1984 წლის 16 ივლისს თბილისში.

2007 წელს დაამთავრა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;         

2007-2008 წლებში იყო  ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორი;

2009-2012 წლებში მუშაობდა სიღნაღის რაიონული პროკურატურის პროკურორად;

2012 წელს იყო თელავის რაიონული პროკურორის მოადგილე;

2012-2013 წლებში მუშაობდა გურჯაანის რაიონული პროკურორის მოადგილის თანამდებობაზე;

2013 წელს იყო  საქართველოს მთავარი პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი;

2013-2014 წლებში იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების  საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი; 

2014 წლიდან დღემდე არის საქართველოს მთავარი პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების  საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი პროკურორი.

დაიბადა  1966 წლის 24 აპრილს ზუგდიდში.

1991 წელს დაამთავრა ყაზანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

1991-1992 წლებში მუშაობდა  საწარმოო გაერთიანება „საქკოოპმრეწვის“ ზუგდიდის საწარმოო კომბინატის იურისტ კონსულტანტად;

1992-1994 წლებში გაიარა სტაჟირება ზუგდიდის სარაიონთაშორისო პროკურატურაში;

1994-1997 წლებში მუშაობდა ზუგდიდის სარაიონთაშორისო პროკურატურის გამომძიებლად;

1997-1998 წლებში იყო სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილების პროკურორი;

1998-1999 წლებში მუშაობდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის                                       გამომძიებლად;

1999-2002 წლებში იყო სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორის უფროსი თანაშემწე;

2002-2004 წლებში იყო წალენჯიხის რაიონული პროკურორი;

2004-2005 წლებში მუშაობდა  ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს პირველი განყოფილების გამომძიებლის თანამდებობაზე;

2005 წელს იყო ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის სამმართველოს გამომძიებელი;

2005-2007 წლებში იყო ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი;

2007-2009 წლებში მუშაობდა ფინანასთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსი გამომძიებლის თანამდებობაზე;

2009-2012 წლებში იყო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი;

2012-2013 წლებში მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს უფროსი გამომძიებლის პოზიციაზე; 

2013 წლიდან დღემდე არის სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი.

დაიბადა 1964 წლის 28 იანვარს გეგეჭკორის რაიონში.

1987 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

1987-1988 წლებში სტაჟირება გაიარა ზუგდიდის რაიონის პროკურატურაში;                              

1988-1991  წლებში იყო  გარდაბნის რაიონის პროკურატურის გამომძიებელი;                                                                                                                                

1991-1993 წლებში მუშაობდა საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა საგამოძიებო განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლად;

1993-1994 წლებში იყო საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურის ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ კანონების შესრულებაზე ზედამხედველობისა და გამოძიების სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი;      

1994 წელს იყო საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური  პროკურორის საგამოძიებო აპარატის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი;

1994-1995 წლებში მუშაობდა საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურის ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ შესრულებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს ნარკოტიკულ და ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა უკანონო ბრუნვის საქმეებზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორად;         

1995 წელს იყო საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურის შინაგან საქმეთა ორგანოებში მოკვლევისა და ადამიანთა უფლებების დაცვის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;

1995-1996 წლებში მუშაობდა სამეგრელოს სამხარეო პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილების პროკურორად;

1996-1997 წლებში იყო სამეგრელოს სამხარეო პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილების უფროსის მოადგილე;

1997-1998 წლებში მუშაობდა   საქართველოს პროკურატურის სახელმწიფო უშიშროების შესახებ კანონების შესრულებაზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორად;

1998-2001 წლებში იყო საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო   უშიშროების, საბაჟო და საგადასახადო სამსახურებში მოკვლევაზე ზედამხედველობისა და უშიშროებაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს, უშიშროების სამსახურში მოკვლევის კანონიერებაზე ზედამხედველობისა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;

2001-2002 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ორგანოებში მოკვლევის, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობისა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორის თანამდებობაზე;

2002-2004 წლებში საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო  უშიშროების სამინისტროს ორგანოებში მოკვლევის, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობისა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი პროკურორი;

2004 წელს იყო საქართველოს გენერალური პროკურატურის იუსტიციის, უშიშროების სამინისტროებსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე;  შემდეგ   საქართველოს გენერალური პროკურატურის იუსტიციის, უშიშროების სამინისტროებსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;    

2004-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო უშიშროების და თავდაცვის სამინისტროებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსად;

2005-2006 წლებში იყო საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურსა და თავდაცვის სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი;

2006 წელს მუშაობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს  საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და სასჯელის მოხდის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე;

2006-2008 წლებში იყო საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი;

2008-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის  შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსად;

2009-2010 წლებში იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის   შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა  სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი;

2010-2012 წლებში მუშაობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორად;

2012-2015 წლებში იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2015 წლიდან დღემდე არის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი; საარჩევნო ბლოკი „ქართული ოცნება − დემოკრატიული საქართველო“ (პარტიული სიით).

დაიბადა 1971 წლის 6 ნოემბერს.

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. არის სამართლის დოქტორი;

1996-2012 წლებში იყო ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

1997-2012 წლებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრია, 2006-2008 წლებში კი, ამავე ასოციაციის გამგეობის წევრი;

1998-2012 წლებში  საადვოკატო ფირმის − „ეკა და კომპანია“ − დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია;

2004-2005 წლებში იყო  „UNDP“-ის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტის ექსპერტი;

07.06.2008-20.06.2008 − საქართველოს VII მოწვევის პარლამენტის წევრი (საარჩევნო ბლოკი „გაერთიანებული ოპოზიცია (ეროვნული საბჭო, მემარჯვენეები)“;

2010-2012 წლებში კითხულობდა ლექციებს  კავკასიის სამართლის სკოლაში (ასოცირებული პროფესორი);

2012-2016 წლებში იყო  საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის წევრი (საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი − ქართული ოცნება“; ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი).

დაიბადა 1961 წლის 1 აგვისტოს, ქ. თბილისში.

1978 წელს დაამთავრა თბილისის 78-ე საშუალო სკოლა.

1985 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (საღამოს განყოფილება).

1987-1988 წლებში იყო ჯერ წალკის რაიონის პროკურატურის სტაჟიორი პროკურორის თანაშემწე, შემდგომ ახალქალაქის რაიონის პროკურატურის სტაჟიორ გამომძიებელი.

1989 წელს მუშაობდა ახალქალაქის რაიონის პროკურატურის გამომძიებლად.

1989-1992 წლებში მუშაობდა დმანისის რაიონის პროკურატურის გამომძიებლად.

1992 წელს იყო დმანისის რაიონის პროკურორის თანაშემწე.

1992-1993 წლებში მუშაობდა მთავარი სამხედრო პროკურატურის გმს გამომძიებლად.

1993-1994 წლებში იყო ახალციხის სამხედრო პროკურორის მოადგილე.

1994-1997 წლებში მუშაობდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავარ სამხედრო პროკურატურაში საერთო ზედამხედველობის განყოფილების უფროს პროკურორად.

1997-2002 წლებში მუშაობდა მთავარი სამხედრო პროკურატურის შეიარაღებულ ძალებში მოკვლევისა და ადამიანთა უფლებების დაცვის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროს პროკურორად.

2002-2003 წლებში მუშაობდა მთავარი სამხედრო პროკურატურის სახჯელთა აღსრულებისას კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობის ჯგუფში პროკურორის უფროს თანაშემწედ.

2002-2003 წლებში იყო მთავარი სამხედრო პროკურატურის კადრების, ორგანიზაციული უზრუნველყოფის, სტატისტიკისა და კონტროლის განყოფილების უფროსის მოადგილე.

2003-2004 წლებში მუშაობდა მთავარი სამხედრო პროკურატურის განყოფილების პროკურორ-კრიმინალისტად.

2004-2005 წლებში მუშაობდა მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის შსს ორგანოებში სს დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსად.

2005-2006 წლებში მუშაობდა მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის შსს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორად.

2007-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს შსს სასაზღვრო პოლიციაში.

2009 წლის მარტში დაინიშნა გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ და იმავე წლის ოქტომბრის თვეში დაეკისრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება.

2011-2012 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე.

2013 წლის იანვრიდან არის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

დაბადების თარიღი

1971 წლის 9 ოქტომბერი

განათლება

2002-2003 შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ასპირანტურა

2000 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის კვალიფიკაცია

1995 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეცფაკულტეტი, ბიზნეს-იურისტის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება

2019 წლის 19 დეკემბრიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლო

საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე

2019 წლის დეკემბრიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლო

საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე

2017 წლიდან დღემდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საბჭოს წევრი

2017-2019 თბილისის საქალაქო სასამართლო

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე

2015-2019 საპროკურორო საბჭო

საბჭოს წევრი

2008-2017 მცხეთის რაიონული სასამართლო

სასამართლოს თავმჯდომარე

2008 აპრილიდან აგვისტომდე საგარეჯოს რაიონული სასამართლო

სასამართლოს თავმჯდომარე

2008 აგვისტოდან დეკემბრამდე გორის რაიონული სასამართლო

სასამართლოს თავმჯდომარე

2007-2008 მცხეთის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

2006-2007 მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა

შინაგან საქმეთა ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი

2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

2004-2005 თბილისის საოლქო სასამართლო

თავმჯდომარის აპარატის უფროსი

2002-2004 თბილისის საოლქო სასამართლო

სასამართლო პრაქტიკისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი

1999-2002 თბილისის საოლქო სასამართლო

მოსამართლის თანაშემწე

1997-1999 ნარკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი

მეცნიერ-თანამშრომელი. პარალელურად საქართველოს უშიშროების საბჭოს ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო კომისიის პროფილაქტიკისა და სოციალური რეაბილიტაციის სამდივნოს ხელმძღვანელი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი

პოლიკარპე მონიავა დაიბადა 1956 წლის 30 ივლისს მარტვილის რაიონის სოფელ ხუნწში.

1980 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.

1999 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე - პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის სამართლებრივი დაცვის პრობლემები.

2006 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.

2007 წელს  ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.

2006 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

მინიჭებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის უმაღლესი სპეციალური წოდება.

დაჯილდოვებულია ღირსების მედლით და ღირსების  ორდენით.

1973-1974 მუშაობდა თბილისის №1 ტრესტში - მუშა.

1974-1975 მუშაობდა ქალაქ რუსთავის ქიმიური ბოჭკოს ქარხანაში - ზეინკალი.

1980-2004  მუშაობდა საქართველოს პროკურატურის სისტემაში, სადაც ეკავა თანამდებობები ქალაქ რუსთავის პროკურატურის სტაჟიორ-გამომძიებლიდან საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილის ჩათვლით. შუალედურ პერიოდში მუშაობდა საქართველოს პროკურატურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროს გამომძიებლად, საქართველოს გენერალური პროკურატურის განყოფილების უფროსად, ორგანიზაციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს საგამოძიებო ნაწილის უფროსად, ქალაქ წყალტუბოს პროკურორის მოადგილედ, მარტვილის რაიონის პროკურორად, სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორად, საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო ბრალდების სამმართველოს უფროსად; აგრეთვე, საქართველოს უშიშროების სამინისტროში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში კანონიერების დაცვაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსად.

2004-2006 წლებში მუშაობდა ტრანსპორტის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისიის საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ.

2008-2010 წლებში იყო ს.ს. „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის“ იურიდიული განყოფილების უფროსი.

2011 წლიდან დღემდე მუშაობს სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში იურისტად.

2009-2010 წლებში იყო ქ. ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის დოცენტი - სრული პროფესორი.

2001-2006 წლებში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოცენტი.

2004-2006 წლებში იყო დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „საქართველოს“ დოცენტი.

2015 წლიდან დღემდე არის საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და ზუგდიდის უნივერსიტეტ „ევროპული აკადემიის“ სრული პროფესორი.

გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი მეცნიერული ნაშრომი ქართულ, აზერბაიჯანულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. მათ შორის 8 მონოგრაფია.

თანაავტორია წიგნისა „საპროკურორო სამართალი“, თბილისი 2015 წელი, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“

 

სახელი, გვარი- ირმა ჭკადუა

დაბადების თარიღი: 10.08.1969

დაბადების ადგილი: თბილისი

 

განათლება:

საქართველოს სახელმწიფო  ფიზ. აღზრდისა და სპორტის აკადემიის თბილისის მართვის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი- სამართალმცოდნეობის სპაციალობა

შრომითი გამოცდილება:

2001 წლიდან- ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას

2003-2004 წლებში - თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის წევრი

2006 წლიდან - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (საერთო სპეციალიზაცია)

2013 წლის დეკემბრიდან  არჩეულია სქართველოს ადვოკატთა ასოციაცის აღმასრულებელ საბჭოს წევრად

2015 წელს არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საპროკურორო საბჭოს წევრად
 

პროფესიული განვითარება:

 • 7 დეკემბერი, 2003- პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;  საქართველოს იუსტიციის საბჭო
 • 9 ნოემბერი, 2003- ადვოკატთა საერთო ტესტირება, საქართველოს იუსტიციის საბჭო
 • 20 მარტი, 2010 - საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის  გამოცდა
 • 11-16 აპრილი, 2011 - საერთაშორისო არბიტრაჟი - დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ინსტრუმენტი. ადამიანის უფლებათა  ჰელსინკის ფონდი, ვარშავა პოლონეთი
 • 8-12 დეკემბერი, 2003 , 6-8 აგვისტო, 2010-სასამართლო ადვოკატირების კურსი, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია
 • 23-24 დეკემბერი, 2011-  ტრენინგი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში კურსი; ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია
 • 20-22 აპრილი, 2012-  სამართლებრივი მართლწერა და მიმართვა  ადამიანის უფლებათა  ევროპულ სასამართლოს;  ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია
 • 20-22 იანვარი, 2012 - ტრენინგი  სასამართლო  ექსპერტიზაში;  ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია
 • 23 მაისი, 2013   ტრენინგი „სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
 • 2013 წლის დეკემბერი, ტრენინგი სამოქალაქო სამართლის განხრით; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
 • 2012 წლი, ტრენინგი განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის თემაზე; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

დაბადების თარიღი

1981 წლის 23 დეკემბერი

განათლება

1999-2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საავიაციო ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობა

2005-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, სახელმწიფო სამართლის სპეციალობა

სამუშაო გამოცდილება

2019 წლის 20 ნოემბრიდან დღემდე დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

რაიონული პროკურორი

2014-2019 საქართველოს გენერალური პროკურატურა

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში, კონტრტერორისტულ ცენტრში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში და დაზვერვის სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი

2014 ქ. თბილისის პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში საპროცესო ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორი

2006-2014 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

2006 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორ-პროკურორი

2004-2006 ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველო

პატრულ-ინსპექტორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ოთხი შვილი

დაბადების თარიღი

1978 წლის 20 ოქტომბერი

განათლება

1994-1999 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი

ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა

სამუშაო გამოცდილება

2017 წლიდან დღემდე ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა

რაიონული პროკურორი

2016 -2017 სიღნაღის რაიონული პროკურატურა

რაიონული პროკურორი

2015-2016 ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა

საოლქო პროკურორის მოადგილე

2013-2015 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

2013 ქ. თბილისის პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებელი

2012-2013 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპატამენტის I მთავარი სამმართველოს (ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის) III სამმართველოს უფროსი

2012 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

2005-2012 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

2004-2005 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

უფროსი გამომძიებელი

2002-2004 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

გამომძიებელი

2001-2002 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორი

2000 ზესტაფონის რაიონის პროკურატურა

სტაჟიორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი

საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი, საარჩევნო ბლოკი: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (პარტიული სიით)

დაიბადა ქალაქ თბილისში 1983 წლის 7 ივლისს;

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. არის სამართლის დოქტორი;

2005-2009 წლებში იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი;

2009-2012 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში: სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ;  ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსად; 2012 წლიდან კი, მინისტრის მოადგილედ.

2012-2013 წლებში კითხულობდა ლექციებს თავისუფალ უნივერსიტეტში. იყო პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის უფროსი მკვლევარი;

2016-2017 წლებში იყო საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის ფრაქციის − „ნაციონალური მოძრაობა − საქართველოს წინსვლისთვის“ − წევრი;

2017 წლიდან არის საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის ფრაქცია „ევროპული საქართველოს“ თავმჯდომარე.

დაბადების თარიღი

1986 წლის 30 სექტემბერი

განათლება

2007–2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა

2003–2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის დეკემბრიდან დღემდე საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი

29.03.2018-16.12.2018 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი

07.12.2015-29.03.2018 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს

უფროსი პროკურორი

09.03.2015-07.12.2015 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი

17.08.2013-09.03.2015 ქ. თბილისის პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის პროკურორი

21.12.2012-17.08.2013 ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

26.10.2011-03.05.2012 ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორ-პროკურორი

03.05.2012-25.10.2012 ქ. თბილისის ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორ-პროკურორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი

დაბადების თარიღი

1989 წლის 29 დეკემბერი

განათლება

2011-2014 საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი

სისხლის სამართლის მიმართულების მაგისტრატურა

2007-2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

2007-2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი (დამატებითი)

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლის ივნისიდან დღემდე რუსთავის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი

2019 წლის სექტემბრიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის

სისხლის სამართლის მიმართულების მოწვეული ლექტორი

29.04.2020-22.06.2020 საქართველოს გენერალური პროკურატურა

გენერალური ინსპექციის უფროსი პროკურორი

12.08.2014–22.06.2020 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

გენერალური ინსპექციის პროკურორი

15.08.2013 - 12.08.2014 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

გენერალური ინსპექციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი

29.03.2013 - 15.08.2013 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საგამოძიებო ნაწილის საპროკურორო ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი

22.03.2013-29.03.2019 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს პროკურორი

18.03.2013 - 22.03.2013 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს პროკურორი

19.12.2012 - 18.03.2013 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის

სამმართველოს პროკურორი

03.05.2012 - 06.12.2012 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის

დეპარტამენტის სტაჟიორ-პროკურორი

06.12.2011 - 03.05.2012 თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორ-პროკურორი

20.10.2011 - 06.12.2011 თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა

პროკურატურის სპეციალისტი

ოჯახური მდგომარეობა

დასაოჯახებელი

დაბადების თარიღი

1987 წლის 18 ოქტომბერი

განათლება

2008-2010 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა

2004-2008 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

სამუშაო გამოცდილება

2016 წლის თებერვლიდან დღემდე თბილისის პროკურატურა

თბილისის პროკურორის მოადგილე

09.2014 – 02.2016 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

10.2010-09.2014 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა, გარემოს დაცვისა დაბუნებრივი რესურსების სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი

10.2009 - 10.2010 - საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სტაჟიორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი

დაბადების თარიღი

1989 წლის 30 ივნისი

განათლება

2010-2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა

2006-2010 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლის აპრილიდან დღემდე შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა საოლქო პროკურორის მოადგილე

2015 -2020 შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი

2012-2015 შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი

2011-2012 გორის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

2010-2011 გორის რაიონული პროკურატურა

სტაჟიორ-პროკურორი

2010 გორის რაიონული პროკურატურა

პროკურატურის სპეციალისტი

ოჯახური მდგომარეობა

დასაოჯახებელი

დაბადების თარიღი

1986 წლის 8 იანვარი

განათლება

2008 - 2010 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა

2003 - 2007 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლის ივლისიდან დღემდე ფოთის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი

2015 -2020 სენაკის რაიონული  პროკურატურა სენაკის რაიონული პროკურორი

17.12.2013-06.04.2015 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი

15.02.2013-17.12.2013 . თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა

პროკურორი

17.12.2012-15.02.2013 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველოს გამომძიებელი

03.08.2011-19.10.2011 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის

ლეგალიზაციაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის სტაჟიორ-პროკურორი

19.10.2010-03.08.2011 საქართველოს მთავარი პროკურატურა

ფინანსთა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროებში გამოძიების

საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე

სისხლისამართლებრივი დევნის დეპარტამენტის სტაჟიორ-პროკურორი

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ერთი შვილი

დაბადების თარიღი

1988 წლის 20 თებერვალი

განათლება

2009-2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა

2005-2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი

სამუშაო გამოცდილება

2021 წლის თებერვლიდან დღემდე ოზურგეთის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი

2020-2021 ხელვაჩაურის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი

2016 -2020  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა

ბათუმის რაიონული პროკურორის მოადგილე

2014-2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი

2011-2014 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა

ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორი

2010-2011 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა

ბათუმის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორ-პროკურორი

ოჯახური მდგომარეობა

დასაოჯახებელი

მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი

საარჩევნო ბლოკი: “ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

კომიტეტების წევრობა: იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი

საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ არჩეული საპროკურორო საბჭოს წევრი; პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში შექმნილი ნდობის ჯგუფის წევრი (საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი).

განათლება:

2002-2006 - სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2006-2008 - სამართალმცოდნეობის მაგისტრი სისხლის სამართლის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2009-2010 - Magister Legum (LL.M.) სისხლის სამართლის მიმართულებით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სტიპენდიატი

01.10.2012 -დღემდე - ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სტიპენდიატი

სამუშაო გამოცდილება:

05.02.2019 - დღემდე - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტი

10.02.2017 - დღემდე - პარლამენტის წევრი (ფრაქცია ქართული ოცნება), საქართველოს პარლამენტი

10.02.2017 - დღემდე - ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი, საქართველოს პარლამენტი

01.03.2016 - დღემდე - ასისტენტი სისხლის სამართლის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2015 - დღემდე - ჟურნალ DGStZ-ის სამეცნიერო რედაქტორი (Schriftleiter), საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდისა (IRZ) მიერ დაფინანსებული პროექტი „ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის ელექტრონული ჟურნალი“ (DGStZ)

07.12.2016 - 10.02.2017 - აპარატის უფროსი, საქართველოს პარლამენტი

1.10.2010 - 29.02.2016 - ასისტენტ-პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

20.01.2011 - 1.10.2012 - სხვადასხვა ადმინისტრაციული პოზიცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

24.10.2008 - 1.10.2010 - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

1.03.2008 - 30.06.2008 - სამართლის მოწვეული სპეციალისტი სისხლის სამართლის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

12.06.2007 - 24.10.2008 - სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

2008-2012 - სამეცნიერო მკვლევარი გერმანიის უნივერსიტეტებში: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამეცნიერო სტიპენდიატი - აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა (DAAD-Programm „Ostpartnerschaften“)

2008–2010 - მეცნიერ-თანამშრომელი, ფოლკსვაგენის ფონდის („VW-Stiftung“) მიერ დაფინანსებული გერმანულ-ქართული სამეცნიერო პროექტი სისხლის სამართალში

1.01.2008 – 31.12.2009 - ერთ-ერთი სამეცნიერო შემსრულებელი, ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის („რუსთაველის ფონდი“) მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი: „ევროპული სისხლის სამართლის განვითარებისათვის საქართველოში“

სხვა პროფესიული საქმიანობა:

03.09.201 9 - „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ “ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია - კომისიის წევრი

08.06.2018 - 05.09.2018 - 2017 წლის 1 დეკემბერს თბილისში, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

10.03.2017 - ავსტრიის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი

10.03.2017 - გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი

10.03.2017 - შვეიცარიის კონფედერაციის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი

სამეცნიერო პუბლიკაციები :

“ევროკავშირის ფინანასური ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ თაღლითობასთან ბრძოლის რეგულაციები ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით; საქართველოს თანამშრომლობა ევროკავშირის ინსტიტუტებთან, კერძოდ, თაღლითობასთან ბრძოლის ევროპულ სამსახურთან (OLAF),”ანრი ოხანაშვილი, (კრებული: ქართული სისხლის საპროცესო სამართალი ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენის ქვეშ, მერიდიანი, 2019); “ანგარიში ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის პროფესორთა მეორე პროფესიული შეხვედრის შესახებ: „სისხლის სამართლის მეცნიერება გაერთიანებულ ევროპაში,“ ანრი ოხანაშვილი/მარიო შუტცე, (გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ელექტრონული ჟურნალი (DGStZ) 1/2016); “თანაამსრულებლობის დასაბუთება მოქმედებაზე ფუნქციონალური ბატონობით,” ანრი ოხანაშვილი, (გურამ ნაჭყებია - 75, საიუბილეო კრებული, მერიდიანი, 2016); “ევროპული სისხლის სამართალი,” მერაბ ტურავა/ სამეცნიერო თანამშრომლები: პროფ. ნინო გვენეტაძე, ასისტენტ-პროფ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ასისტენტ-პროფ. ანრი ოხანაშვილი, (მერიდიანი, თბილისი 2010); “იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა (ქართული და ზოგიერთი უცხოური კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი)”, (სამართლის ჟურნალი №2 2009).

ენები: ქართული, გერმანული, ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი.

პირადი ინფორმაცია

1979 წლის 11 აგვისტო

განათლება

2001 წელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიულ ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობა.

2003 წელი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2003 წელი პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2007 წელი მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2007- 2009 წელი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე.

2017-2018 წლები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე.

2017 წლიდან დღემდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.

2016-2017 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის თავმჯდომარე.

2010-2016 ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე.

2009-2010ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე და მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მივლინებული იყო ფოთის საქალაქო სასამართლოში.

2006-2007 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის თანაშემწე.

2005-2006 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სხდომის მდივნი.

2002-2005 „ადვოკატთა კავშირი XXI"-ში ადვოკატი.

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი

დაბადების თარიღი

1976 წლის 27 დეკემბერი

განათლება

1993- 1998 თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება

2019 წლის აგვისტოდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე.

2019 წლის მაისიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე.

2017 წლიდან დღემდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.

2008-2013 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი.

2007-2019 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე.

2007 წლის ნოემბრიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე.

2007 შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის შსს ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების უფროსი.

2006-2007 მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსი.

2005-2006 თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურის პროკურორი.

2005 გორის რაიონული პროკურორის თანაშემწე, რაიონული პროკურატურის პროკურორი.

2004-2005 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ანალიზის, შიდა აუდიტისა და რეგიონალური კონტროლის განყოფილების ინსპექტორი.

2003-2004 საქართველოს სატრანსპორტო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებლი.

2002-2003 თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე.

1999-2000 სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე.

1995-1999 სამტრედიის რაიონის სასამართლოს აღმასრულებელი.

1994-1995 სამტრედიის რაიონის სასამართლოს არქივარიუსი.

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი